Back to top


国际校区共有18处自助文印点位,具体位置如下

位置彩色打印复印扫描
一号书院大厅üüü
一号书院大厅ûüü
二号书院大厅üüü
二号书院大厅üüü
三号书院大厅ûüü
三号书院大厅ûüü
文理楼四楼ûüü
行政楼二楼ûüü
行政楼四楼üüü
伊利诺伊大学香槟校区联合学院三楼ûüü
爱丁堡联合学院一楼ûüü
教学楼A一楼ûüü
教学楼B一楼ûüü
图书馆一楼Library 1F B&Wûüü
图书馆二楼üüü
西讲堂二楼üüü
实验教学楼三楼(2D)üüü
先进光子中心一楼(1A)üüü
高分子楼一楼(2C)üüü